opdrachtgever: Bureau Zorginnovatie Roosendaal
opdracht: ontwerp logo, infowanden, posters etc.

opdrachtgever: Bureau Zorginnovatie Roosendaal
opdracht: ontwerp poster

opdrachtgever: Bureau Zorginnovatie Roosendaal
opdracht: ontwerp Zorg Innovatie winkels